Các điều khoản và điều kiện

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang Web này. Hãy nhớ đọc kỹ các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này vì bất kỳ việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện được liệt kê ở đây.

Các tham chiếu trong trang web này về “chúng tôi”, “của chúng tôi”, v.v., đề cập đến HUMICO. và bất kỳ công ty con nào của nó. Bất kỳ tham chiếu nào đến trang web này trong trang web này đều đề cập đến bất kỳ người nào liên hệ và/hoặc sử dụng trang web này.

Thông báo bảo mật trang webTất cả thông tin cá nhân hoặc thông tin được truyền đến trang web này phải tuân theo chính sách bảo mật về bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của HUMICO như được quy định trong trang web này.

Tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tinChúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên trang web. Tất cả sự phụ thuộc vào các tài liệu trên trang web này đều có nguy cơ riêng. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi thay đổi đối với thông tin và thông tin trên trang web này.

Quá trình lây truyềnTất cả các thông tin liên lạc hoặc tài liệu phi cá nhân mà bạn truyền đến Trang web qua email hoặc bằng cách khác, bao gồm tất cả các tài liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc nội dung tương tự khác, đều được coi là không bí mật và không riêng tư. Tất cả nội dung được bạn truyền hoặc đăng lên Trang web là tài sản của HUMICO và có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, tiết lộ, truyền tải, phân phối, phát sóng và đăng tải. Ngoài ra, bất kỳ ý tưởng, tác phẩm nghệ thuật, ý tưởng, nguồn cảm hứng, đề xuất hoặc khái niệm nào của bạn được truyền đến trang web này, HUMICO đều được sử dụng miễn phí cho nhiều mục đích khác nhau (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển sản phẩm, sản xuất, quảng bá và tiếp thị). Tất cả các mục đích sử dụng liên quan nêu trên, HUMICO không chịu trách nhiệm cung cấp thông tin. Bằng cách cung cấp thông tin, bạn cũng đảm bảo rằng thông tin do bạn cung cấp thuộc quyền sở hữu của bạn và sẽ không liên quan, đồng thời HUMICO sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm chúng tôi khi sử dụng thông tin. Bất kỳ luật áp dụng nào. HUMICO cũng không bắt buộc phải sử dụng thông tin đã gửi.

Quyền sở hữu trí tuệ® Chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký là HUMICO. HUMICO bảo lưu mọi quyền.

Bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của tất cả văn bản, hình ảnh và tài liệu khác trên trang web này là tài sản của HUMICO hoặc được chủ sở hữu liên quan cấp phép.

Bạn được phép truy cập trang web này, sao chép các đoạn trích (tài liệu tham khảo), in vào ổ cứng hoặc chuyển tiếp cho người khác. Điều kiện tiên quyết duy nhất là bạn phải giữ lại tất cả bản quyền, thông báo quyền sở hữu khác và thông báo nhãn hiệu xuất hiện trên bản sao. Việc sao chép bất kỳ phần nào của trang web không được phép bán hoặc phân phối vì mục đích thương mại, cũng như không được sửa đổi hoặc bổ sung vào các tác phẩm, ấn phẩm hoặc trang web khác

Các nhãn hiệu, logo, kiểu chữ và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “nhãn hiệu”) xuất hiện trên trang web này thuộc quyền sở hữu của HUMICO. Không có nội dung nào trên trang web này có thể được coi là cấp giấy phép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào xuất hiện trên trang web này. Trừ khi được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, bạn bị nghiêm cấm sử dụng các nhãn hiệu xuất hiện trên trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên trang web này. Bạn cũng cần lưu ý rằng HUMICO sẽ thực hiện đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ của mình một cách trực tiếp ở mức độ pháp lý tối đa.

Liên kết đến các trang web khácCác liên kết trong trang web HUMICO có thể dẫn bạn đến các hệ thống và mạng không phải HUMICO. HUMICO không chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác hoặc chức năng của nó. Liên kết được cung cấp một cách thiện chí và HUMICO không chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào sau đó đối với trang web được liên kết. Đưa các trang web khác vào liên kết không có nghĩa là HUMICO nhận ra chúng. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đọc và hiểu các thông báo pháp lý và quyền riêng tư trên tất cả các trang web khác mà bạn duyệt.

Sử dụng trang web này có nguy cơ của riêng bạn.

Bảo đảmTrang web này cung cấp cho bạn cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”, và HUMICO không cung cấp bất kỳ hình thức bảo hành nào, cho dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác (bao gồm cả bảo đảm ngụ ý về hoạt động bán hàng thương mại). Giới tính, chất lượng thỏa đáng và khả năng áp dụng cho một mục đích cụ thể), bao gồm đảm bảo hoặc trình bày thông tin trên trang web sẽ đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, kịp thời, không xâm phạm quyền của bên thứ ba, việc truy cập vào trang web này sẽ không bị cản trở hoặc sẽ có không có lỗi trong trang web. Và virus, trang web này sẽ an toàn và mọi lời khuyên hoặc lời khuyên từ trang web để có được HUMICO đều chính xác hoặc đáng tin cậy. Bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào đều bị từ chối rõ ràng.

Xin lưu ý rằng một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số loại trừ có thể không áp dụng cho bạn, vui lòng kiểm tra luật pháp địa phương của bạn.

Chúng tôi có quyền giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web này hoặc bất kỳ tính năng nào của trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Trách nhiệm pháp lýBất kể lý do là gì và do bạn liên hệ, sử dụng, không thể sử dụng trang web này, thay đổi nội dung của trang web hoặc truy cập vào bất kỳ trang web nào khác do các liên kết được cung cấp bởi trang web này hoặc trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép hoặc do gửi email cho chúng tôi. Bất kỳ hành động nào chúng tôi thực hiện hoặc không thực hiện, cho dù đó là thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp, đặc biệt hoặc trừng phạt, chi phí, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý, HUMICO và/hoặc các bên khác liên quan đến việc tạo ra, sản xuất hoặc đại diện của chúng tôi Người quản lý trang web không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào.

HUMICO và/hoặc những người khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc truyền tải trang web này không chịu trách nhiệm về việc bảo trì tài liệu và cung cấp dịch vụ của trang web này hoặc về bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc đăng tải nào liên quan đến trang web này. Bất kỳ tài liệu nào trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Ngoài ra, HUMICO không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể dẫn đến việc thiết bị máy tính hoặc tài sản khác của bạn bị nhiễm vi-rút do bạn sử dụng, truy cập hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào trên trang web này. Nếu bạn chọn tải xuống tài liệu từ trang web này, bạn sẽ phải tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

Hoạt động bị cấmBạn bị cấm tham gia vào bất kỳ hành động nào mà HUMICO được coi là không phù hợp và/hoặc sẽ bị coi là bất hợp pháp theo quyết định tuyệt đối của mình hoặc bị cấm bởi bất kỳ luật nào áp dụng cho Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Bất kỳ hành động nào cấu thành hành vi vi phạm quyền riêng tư (bao gồm việc tải lên dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của người liên quan) hoặc quyền hợp pháp của bất kỳ cá nhân nào khác;

Sử dụng trang web này để phá hoại hoặc làm suy yếu HUMICO, nhân viên của nó hoặc những người khác hoặc làm suy yếu danh tiếng tốt của HUMICO theo cách này; Tải lên file chứa virus gây hư hại tài sản của HUMICO hoặc tài sản cá nhân khác;

Đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu trái phép nào lên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hệ thống hoặc an ninh mạng, phân biệt chủng tộc, phân biệt chủng tộc, tục tĩu mà chúng tôi tin rằng có thể gây phiền toái, bất lợi hoặc vi phạm HUMICO hoặc các công ty bên thứ ba, Đe dọa, khiêu dâm hoặc tài liệu bất hợp pháp khác.

Bạn và HUMICO đồng ý rằng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ phải tuân theo luật pháp của Đặc khu hành chính Hồng Kông và sẽ được đưa ra phán quyết độc quyền của các tòa án của Đặc khu hành chính Hồng Kông. Vùng đất.

Sử dụng trang webTrừ khi có quy định khác, trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không dành cho mục đích thương mại. Bạn không được ủy quyền cho người khác sử dụng trang web này;

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, đơn phương xem xét, chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào được hiển thị hoặc đăng trên Trang web hoặc bảng thông báo của Trang web mà không cần thông báo;

Bạn không được sửa đổi, sao chép, đặt lại, in lại, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu nào, bao gồm mã và phần mềm trên Trang web, theo bất kỳ cách nào;

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ lời lẽ tục tĩu, phỉ báng hoặc kích động nào và không đăng bất kỳ tài liệu nào mang tính chất phỉ báng, xúc phạm, quấy rối, phân biệt chủng tộc hoặc thù hận trên trang web này. Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web này theo quy định của pháp luật.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào bạn cung cấp trên Trang web hoặc đăng trên Bảng tin hoặc Diễn đàn hoặc nơi khác không vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền độc quyền của cá nhân hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn đồng ý không làm hỏng, che đậy, tấn công, sửa đổi hoặc can thiệp vào Trang web và phần mềm, phần cứng và/hoặc máy chủ liên quan của nó dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản trên, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web này, cho dù họ có đăng thông báo vào các thời điểm khác nhau trên trang web hay không.

Bảo mật và thỏa thuận bảo mậtBạn đồng ý không tiết lộ, sao chép, sử dụng, trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp bất kỳ thông tin bí mật nào được bán hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào và được tiết lộ bởi HUMICO. Thông tin này sẽ được đánh dấu là “thông tin bí mật” hoặc tương tự, bao gồm các tài liệu, quy trình và kỹ thuật độc quyền liên quan đến việc đánh giá và thử nghiệm khái niệm sản phẩm hoặc dịch vụ trong tương lai trong các cuộc khảo sát hoặc thảo luận trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

滚动至顶部